ناراحت شدن گاگول از اینکه دیگران ازش سوء استفاده می کنند.