رتیل کلبه عموپورنگ به گاگول و خانوادش یاد میده که قیافه بگیرن.