تو این بخش از برنامه کلبه عموپورنگ گاگول از غول چماق تقاضا می کنه که اون رو بخوره.