آشنایی با مشکلات بزغاله کلبه عموپورنگ از زبان خودش.