هزار سال میان جنگل ستاره ها پی تو گشته ام، ستاره ای نگفت کزین سرای بی کسی، کسی صدات می کند، هنوز دیر نیست، هنوز صبر من به قامت بلند آرزوست؛ کلیپ خوانش شعر استاد امیر هوشنگ ابتهاج