هرچه آیینه به توصیف تو جان کند نشد، آه، تصویر تو هرگز به تو مانند نشد، گفتم از قصه زلفت گرهى باز کنمبه پریشانى گیسوى تو سوگند نشد؛ شعرخوانی زیبای جناب فاضل نظری عاشقانه ای برای اهل دل