اعلام اینکه وزارت بهداشت تنها 400 هزار دز واکسن برکت دریافت کرده با همهمه زیادی همراه شده و سؤال بسیاری از مردم این است چرا حالا که مجوز اضطراری تزریق واکسن کوو ایران برکت بعد از فشارهای زیاد صادرشده، خبری از واکسن نیست!