در روزهای اخیر پایگاه‌های سلامت شاهد صف‌های طولانی برای واکسیناسیون گروه‌های پرخطر بودند که این امر انتقادات تندی را از نحوه مدیریت دولت به دنبال داشت.