کلیپ مردان جهنمی که با بد رفتاری و توهین به خانم در خانه باعث تحقیر زن می شوند در کلام استاد مهدی دانشمند.