در هفته‌های اخیر بیش از 5 واکسن ایرانی رونمایی و مجوز مصرف اضطراری گرفت. کووبرکت، نورا، سوبرانا، فخرا ازجمله واکسن‌هایی بودند که اخیراً رونمایی شدند اما چرا تعداد واکسن‌ها زیاد و مختلف است؟