گزارش‌های امنیتی حاکی از این است که بسیاری از شهرستان های افغانستان تحت کنترل طالبان قرار گرفته و ارتش افغانستان نیز در تلاش برای بازپس گرفتن این مناطق است.