علیرضا سمیعی: ترجمه های ذکر شده این برنامه نهج البلاغه؛ آیتی، علامه شهیدی، فیض الاسلام، عزیزالله جوینی.