صرفا برای گفتن یک یا الله ... جریان شنیدنی از آیت الله قاضی.