کارگاه‌های مادرانه خانم سوده شبیری از جمله بخش‌های مورد توجه شماست. امروز هم خانم شبیری، توی خونه عصر شیرین برامون یه بازی با عکسها ترتیب داده. یه بازیی که از توش میشه به چند تا نکته کلیدی درباره حال خوب زندگی رسید.