مستند کوتاه کرانه قسمت هشتم - هرمزگان؛ سرزمین نیلی بی‌کران. تهیه شده در باشگاه رشد جوان.