مستند کوتاه کرانه قسمت هفتم - مرواریدهای جنوب؛ جزایر خلیج فارس. تهیه شده در باشگاه رشد جوان.