ساخت لیست‌های جعلی از وزرا برای چه کسانی نفع داره؟