رهبرانقلاب: استفاده از واکسن برکت اطمینان‌بخش و غرورآفرین است.