این چاه که به چاه برهوت یا چاه جهنم معروف است دهانه ای 30 متری دارد و عمق آن را از 100 تا 250 متر تخمین زده اند.مردم محلی می گویند از این چاه بوی نامطبوعی به مشام می رسد و برخی معتقدند در آن جنیان زندگی می کنند لذا هیچ گاه به آن نزدیک نمی شوند و حتی از سخن گفتن درمورد آن نیز وحشت دارند.