گزارش شبکه فاکس نیوز با عنوان "خشونت در آمریکا"این افراد بازیگر نیستند، تصاویر واقعیه، افول آمریکا هم همینطور.