از سری مجموعه باهم بازی که هدفش ارایه بازی های خانوادگی مفرح است این قسمت بطری و در