کاش که در قیامتش بار دگر بدیدمی کانچه گناه او بود من بکشم غرامتش.