امام رضا قربون کبوترات؛ یه نگاهی هم بکن به زیر پات؛ من اومدم پیشِ تو زانو زدم… خودمم خوب میدونم چقدر بدم! خبر دارم از همه دل می بری… دل های شکسته رو خوب میخری…