کلیپ جالب قطع برق در قم تو هیئت ام ابیها و خواندن محمدحسین پویانفر و محسن عراقی.