معضل مطالبات معوق بانکی ببه عنوان یکی از مشکلات بانکی، گریبان اقتصاد کشور را گرفته و بانک‌ها را با تنگناهای بزرگی مواجه کرده است اما کاندیداهای انتخابات1400 برای حل این معضل راهکارهایی دارند.