ویدئویی از نقاشی هایی کودکانه با تکیه بر خلاقیت با استفاده از انگشتان دست