در اقتصاد نوین تنها راه برون‌رفت از وضعیت اقتصادی نامناسب و پیشرفت عمومی جامعه، عبور به سمت خصوصی‌سازی سالم و واگذاری امور اقتصادی به دست مردم و ایجاد فضای اقتصاد آزاد و رقابتی معرفی شده است اما نظر کاندیداهای انتخابات 1400 دراینباره چیست؟