خدایی آروم دل امام هشتم اومده؛ ایرونیا خبر خبر ملیکه ی قم اومده، دوباره جانان اومده بانوی ایران اومده؛ بیارید حاجتا رو که نفس سلطان اومده.