ای جانم جانانم من دربه در خواهر سلطانم؛ ای دین و ایمانم دلسپرده ی زینب ایرانم.