کلیپ جهت استفاده در مناسب های مختلف در استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.