دختر تاج سرم ای امید و باورم؛ تو مسیر زندگی تنها تویی همسفرم؛ دست تو آرامش قلب منه ...