رای ندید لطفا ایرانیا، عقلتون کمه مگه شما؛ ویدئوی طنز انتخاباتی گروه سرود استکبار جهانی توسط بایدن، داعش، بن سلمان.