می تونید خواهراتون رو در روز دختر با این کاردستی درست کردن جعبه های یادگاری با کاغذ رنگی خوشحال کنید.