آن شب مدینه شاهد زهرای دیگر شد؛ از عطر یاس فاطمه دنیا معطر شد؛ شأن نزولش آیه‌های سبز کوثر شد؛ آنروز در تقویم شیعه روز دختر شد.