چرا در برابر بزرگترین منکرها که در مناظره اول اتفاق افتاد، علما و مذهبی ها اعتراض نکردند؟ چرا گناه دروغ های سیاسی و اجتماعی را کمتر از گناهان فردی می‌بینیم؟ این چه دینی است که ما داریم؟