جای خالی بعضی آدما هیچ وقت پر نمی شود، برای همیشه این زخم می ماند؛ کلیپ استوری اینستاگرام کوتاه عاشقانه و وضعیت واتساپ