بازی دست ورزی افزایش مهارت دیداری هماهنگی چشم و دست، مناسب ۴ سال به بالا.