امام خمینی: ریاست‌جمهوری؛ شرکت در انتخابات باطل‌کننده نقشۀ دشمنان.