برای اینکه هیچ وقت شکست نخورید. بایستی از غافلگیر شدن جلوگیری کنید. قبل از اینکه کسی بسمت شما حمله ور بشه هوشیار باشید و همه جوانبو در نظر بگیرید و حرکات حریف زیر نظر بگیرید.