گیلی گیلی زیر درخت خوابیده بود میمونهای دم گلی اومدند گفتند بیا باهم بازی کنیم اما نرفت؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت بال بال بازی.