کنایه مجری برنامه ثریا به انتقادات رییس جمهور نسبت به روش کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در برنامه مناظره های انتخاباتی