قسمت دوم مستند تبلیغاتی دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم.