دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد، بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد؛ استوری موشن دلنشین مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ طلب ظهور امام زمان عجل الله از شعر محمدجواد غفورزاده