با دعا از خدا متعالی تغییر را طلب نماییم و تا او نخواهد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد؛ کلیپی از سخنرانی اخلاقی ایشان درباره اراده خدا در امور عالم و قابل تغییر بودن تقدیر با دعا