کلیپ زیبا از سخنرانی حاج شیخ مرتضی سعیدی درباره حب خدا نسبت به بنده هاش و رحمت وسیع پروردگار