ویژگی تاثیرپذیری ذاتی کودکان و الگوگیری رفتاری باعث شده که کودکان ما روند زندگی شان کاملا عوض شود به جای بنیان خانواده پوچ گرایی در آینده برایشان پیش بیاید؛ کلیپی درباره تاثیرات مخرب بازی ها روی رسیدن به پوچ گرایی کودکان.