روز دوشنبه یک سانحه اسفبار در شهر لندن در ایالت انتاریو مردم کانادا را در بهت فروبرد.از سال 2017 تاکنون، این حمله بدترین حمله علیه مسلمانان کانادا بود.