علیرضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در جواب همتی: اگر ما کاندیدای پوششی هستیم شما کاندیدای روکشی هستی که آمدی روکش کنی 8 سال فاجعه ملت را.