اردک کوچولو گم شده بود گریه می کرد بال بال می زد تا خانم مرغه اونو پیدا کرد و به خونش برد؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت بال بال بازی.