ویدئوی کوتاه از صحبت حاج احمد یکتا راوی دفاع مقدس درباره نوع رفاقت های جبهه که صادقانه بود مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ